VCA gecertificeerd

VCA gecertificeerd : VCA wordt wereldwijd veelvuldig ingeschakeld door zowel grote als kleine ondernemingen om een organisatie, bedrijfsproces of vorm van dienstverlening te toetsen op basis van (inter)nationaal geldende, vastgelegde normen. Hierbij leggen ze zich primair toe op certificering van managementsystemen en bedrijfsprocessen, met als uitgangspunt dat certificering de garantie vormt voor een betere bedrijfsperformance.

CleaningPartners-NVVCA-Certificaat-SCC-Certificate-2020

VGM – BELEIDSVERKLARING

In ons bedrijf is er een Veiligheids- Gezondheids- en Milieusysteem uitgewerkt dat van toepassing is tijdens de uitvoering al onze opdrachten. Hiermee wordt er naar gestreefd om:

• Persoonlijk letstel te voorkomen
• Materiële en milieuschade te voorkomen
• De veiligheid van derden te waarborgen

Hoe dit verwezenlijkt wordt in de praktijk blijkt uit de geldende VGM- procedures en instructies die door de VCA*2008/05.1 vragenlijst geëist worden. De zaakvoerder en de VGM functionaris samen zullen dit coördineren en op regelmatige tijdstippen alle medewerkers informeren. De onderneming zal op jaarlijkse frequentie een VGM actieplan ontwikkelen en in de praktijk omzetten, dit met het oog om een continue verbetering te waarborgen en om op een planmatige manier de VGM aspecten te implementeren tijdens de dagelijkse activiteiten van ieder (tijdelijke) medewerker. Ook worden VGM doelstellingen geformuleerd. Het bereiken van deze VGM doelstelling kan slechts door ieders actieve medewerking.

De grondslag van de beoogde continue verbetering ligt in de actieve inbreng van iedere medewerker, de observaties die genoteerd werden tijdens werkplekinspecties, de registraties van ongewenste gebeurtenissen (ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke handelingen en/of situaties), de voorbereidende activiteiten die genomen worden voor de werkzaamheden en de opgestelde algemene risico inventarisatie en – evaluatie alsook de taakrisico analyses. Eens per 3 jaar wordt door de directie een ‘interne audit – evaluatie’ van de invulling van alle VCA vragen en eisen uitgevoerd worden. De resultaten van deze interne beoordeling, de geregistreerde arbeidsongevallen (met en zonder ongeschiktheid voor gevolg), de vooropgestelde VGM doelstellingen en de ontvangen VGM klachten van opdrachtgevers zullen jaarlijks gecommuniceerd worden en dit ter attentie van iedere medewerker. De nodige middelen zullen door de zaakvoerder ter beschikking gesteld worden om de VGM aspecten op een planmatige manier te doen naleven binnen de onderneming.

Deze beleidsverklaring is onderhevig aan een driejaarlijkse beoordeling.

SNA-keurmerk

SNA-keurmerk
Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

Risico’s beperken
Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012.

  • De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
  • Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Cleaning Partners International V.O.F. – Als schoonmaakbedrijf in de reinigingsbranche met meer dan 25 jaar ervaring. Schoonmaakbedrijf  – Glazenwassers – Gevelreiniging